Midtbyens Gymnasium

VIBORG NETVÆRK  inviterer dig til STORmøde:
Det nye Midtbyens Gymnasium
Viborg Banebys nye gymnasium.